POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) ? dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma OPAK Leopold Pączka Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinku przy ul. Harcerskiej 9;

2) Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na adres siedziby wskazany w pkt. 1); 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia/ realizacji umowy / zlecenia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c i f ogólnego rozporządzenia RODO;

4) odbiorcą Pani/Pana danych będą/są wyłącznie pracownicy administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych, firmy IT;   

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;

6) bez Pani/Pana zgody dane osobowe będą udostępniane wyłącznie właściwym organom Państwowym na uzasadnione wezwanie, może Pani/Pan uzyskać kopie danych osobowych przekazywanych do organów;

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania kontraktu, a także przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym dla celów księgowo-podatkowych; 

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10)  podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia kontraktu;

11)  Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie podlegają profilowaniu.